03.12.2019

Masino Fastening Oy:ltä vaatimustenmukaisia lyijytuotteita ammattikäyttöön

Lyijyä sisältävien kemikaalien myynti sallittua vain ammattikäyttöön
Lyijyn ja lyijyseosten myynti kuluttajille on ollut laitonta maaliskuun 2018 alusta alkaen. Syynä tähän on EU:n kemikaaliasetus REACH:in ((EY) 1907/2006) rajoitus tiettyjen vaaraluokituksen saavien tuotteiden rajaamiseksi kokonaan pois kuluttajakäytöstä.

EU:n REACH-asetus koskee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyitä sekä rajoituksia. Se on maailman kunnianhimoisin kemikaalisäädös, joka asettaa aiemmasta poiketen paljon vastuuta kemikaaleja toimittaville yrityksille.

Kuluttajarajoituksen taustalla on lyijyn saama EU-alueella yhdenmukaistettu eli harmonisoitu vaaraluokitus. Harmonisoitu luokitus perustuu EU:n kemikaalien luokituksia, merkintöjä ja pakkaamista säätelevän CLP-asetuksen ((EY) 1272/2008) periaatteisiin, ja on astunut voimaan asetuksen liitteen VI muutoksella 1.3.2018. Yhdenmukaistettua luokitusta on noudatettava.

Lyijyn harmonisoidun luokituksen mukaisesti kaikki lyijyä yli 0,3% tai jauhemuodossa olevaa lyijyä yli 0,03% sisältävät seokset saavat mm. kategorian I lisääntymiselle vaarallisen luokituksen. Vastaavasti REACH-asetus (liite XVII, kohta 30) kieltää kaikkien vastaavan vaaraluokituksen saavien tuotteiden saattamisen markkinoille yleiseen kulutukseen. Kuluttajille myyminen on siten kiellettyä. Lyijyä sisältävät tuotteet on lisäksi merkittävä merkinnällä ’Vain ammattikäyttöön’.

 

Laaja kirjo tuotteita rajoituksen piirissä
Lyijyä ja lyijyseoksia koskeva rajoitus koskettaa aineita ja seoksia, eli käytännössä kaikkia sellaisia tuotteita, jotka voidaan katsoa kemikaaleiksi. Kyseinen rajoitus ei siten koske esineitä. EU:n REACH-asetuksen alla esineiksi katsotaan sellaiset tuotteet, joiden tuotantoprosessissa saama muoto, pinta tai rakenne määrittää niiden käyttötarkoitusta enemmän kuin niiden kemiallinen koostumus. Tuotteita, joita rajoitus koskee, ovat esimerkiksi:

 • Lyijylliset juotostinat
 • Lyijylangat sekä lyijylliset tinalangat ja lankatinat
 • Koritina
 • Lyijylliset juotospastat
 • Lyijyharkot, tankolyijyt, lyijylevyt
 • Lyijyanodit
 • Kirjasin- ja laakerimetallit, Woodin-metallit

 

Vaatimustenmukaista toimintaa
Rajoituksen johdosta Masino Fastening Oy on toteuttanut muun muassa seuraavat EU:n kemikaalilainsäädännön mukaiset toimenpiteet:

 • Olemme päivittäneet kaikkien varoitusetikettiä vaativien, lyijyä sisältävien tuotteidemme varoitusetiketit muun muassa rajoitusehtojen mukaisella merkinnällä, sekä tarkistaneet luokitus- ja varoitustiedot harmonisoitua luokitusta vasten.
 • Olemme päivittäneet lyijyä sisältävien tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteet muun muassa rajoitustietojen ja lisämerkintöjen osalta, sekä toimittaneet päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteet lainsäädännön mukaisesti asiakkaillemme, joille tuotteita on toimitettu edeltävän 12 kuukauden aikana.
 • Olemme tiedottaneet toimitusketjumme jakelijoita lyijyn ja lyijyä sisältävien tuotteiden rajoittamisesta vain ammattikäyttöön.
 • Olemme tarkistaneet sisäiset käytäntömme lyijyä sisältävien tuotteidemme osalta; Masino Fastening Oy myy edelleen tuotteita vain ammattikäyttöön ja rekisteröidyille yrityksille, mutta pitää myös osaltaan huolen siitä, että olennainen turvallisuustieto kulkeutuu toimitusketjussa eteenpäin jatkossakin.

 

Lyijyn myynti kuluttajille on laitonta
Lyijyä sisältäviä kemikaalituotteita ei saa enää myydä kuluttajille ollenkaan, eikä myöskään antaa maksutta. Esimerkiksi lyijyä sisältävää juotostinaa on luvallista myydä EU:n alueella ainoastaan ammattikäyttöön. Jakelijoiden onkin syytä valvoa, ettei lyijyä sisältäviä tuotteita myydä muuhun kuin ammattilaiskäyttöön. Myytäessä muille kuin alalle rekisteröidyille yrityksille, voi todisteeksi ammattilaisuudesta pyytää esimerkiksi todistusta alan tutkintoon johtaneesta koulutuksesta.

Lyijyllä on lisäksi muita rajoituksia EU:n kemikaali- ja tuotelainsäädännön alla; sen käyttö on muun muassa jo entuudestaan kielletty kuluttajille myytävissä esineissä, joita lapset voivat laittaa suuhun. Lyijyn käyttöä on lisäksi rajoitettu myytävissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

 

Ota yhteyttä – autamme mielellämme
Masino Fasteningin asiantuntijat auttavat mielellään asiakkaitaan täyttämään vastaavat kemikaalilainsäädännön alaiset vaatimuksensa.